Izradi izvještaj

Print Friendly and PDF

Izvještaji modula kontrole pristupa mogu biti dostupni u Adobe PDF (Portable Document Format) i Microsoft Excel formatima.

Forma nudi izbor dva tipa izvještaja, izvještaj svih pristupa odabranog pristupnika u definiranom vremenskom periodu i izvještaj svih pristupa za odabranu lokaciju u definiranom vremenskom periodu.

Prozor za kreiranje izvještaja sastoji se od dvije cjeline.

U lijevom dijelu cjeline omogućen je izbor tipa izvještaja, vremenskog perioda i izlaznog formata dok je u desnom dijelu cjeline omogućen izbor pristupnika odnosno lokacija, ovisno o odabranom tipu izvještaja. 

U glavnom izborniku odabrati modul Pristup. Na alatnoj traci odabrati alat Izradi izvještaj, nakon čega se otvara novi prozor.

 

1. Izvještaj pristupa po korisniku 

 

ovo.jpg

 

 1. Tip izvještaja– u padajućem izborniku odabrati Izvještaj po pristupniku
 2.  Početni datum – odabrati početni datum izvještaja
 3. Završni datum - odabrati završni datum izvještaja
 4. Format izvještaja – odabrati izlazni format izvještaja između dvije ponuđene opcije -  Adobe PDF (Portable Document Format) i Microsoft Excel format
 5. Odabir korisnika – odabrati korisnika za kojega se želi kreirati izvještaj
 6. Traži – omogućava pretragu podataka prema zadanom pojmu
 7. Kreiraj - odabrati za kreiranje izvještaja
 8. Otkaži - tipka za izlaz iz alata Kreiraj izvještaj

 

2. Izvještaj po lokaciji

 

po_lokaciji.jpg

 

 1. Tip izvještaja- odabrati Izvještaj pristupa po lokaciji
 2. Početni datum - odabrati početni datum izvještaja
 3. Završni datum - odabrati završni datum izvještaja
 4. Format izvještaja - odabrati izlazni format izvještaja između dvije opcije - Adobe PDF (Portable Document Format) i Microsoft Excel format
 5. Omogući alarme neregistirane kartice - odabrati za prikaz neregistriranih kartica u izvještaju. Pruža informaciju o pokušajima pristupa lokaciji sa neregistriranom karticom od strane osobe čija kartica se ne nalazi u Supracontrol bazi.   
 6. Prikaži odbijene kartice u izvještaju - odabrati za prikaz odbijenih kartica u izvještaju. Pruža informaciju o pokušajima pristupa lokaciji od strane pristupnika koji za odabranu lokaciju nema odobren pristup.  
 7. Odaberi lokaciju- izbor lokacije za koju se želi kreirati izvještaj
 8. Traži - omogućava pretragu podataka prema zadanom pojmu
 9. Kreiraj - tipka za kreiranje izvještaja

 

3. Primjer izvještaja pristupa po lokaciji

 

3.jpg

 

1. Zaglavlje izvještaja – u zaglavlju izvještaja nalazi se naziv licence aplikacije, ime i prezime
registriranog korisnika koji je kreirao izvještaj te vrijeme kreiranja izvještaja
2. Report type – u grupi Report type prikazana je lokacija odnosno pristupnik (ovisno o tipu
izvještaja) za kojeg je kreiran izvještaj
3. Summary – sadrži sažeti prikaz informacija svih pristupnika odnosno lokacija s ukupnim brojem pristupa u traženom periodu
4. Records – detaljni prikaz informacija

 

 

 

 

  Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev