Kreiranje korisnika pristupa

Print Friendly and PDF

Korisnici pristupa su osobe kojima se dodjeljuju prava za pristup jednoj ili više lokacija.

Pritiskom na alat DODAJ koji se nalazi na alatnoj traci modula kontrole pristupa otvara se prozor za kreiranje novog korisnika pristupa.

 

1. Kreiranje korisnika pristupa 

Za kreiranje novog korisnika odabrati modul Pristup. Nakon odabranog modula, na alatnoj traci potrebno je odabrati opciju Korisnici, te pritisnuti tipku DODAJ, a nakon čega će se otvoriti novi prozor.

  

test1.jpg

 

NAPOMENA: Crvenom zvjezdicom su označena obavezna polja za unos.

 

1. Ime - unijeti ime korisnika
2. Prezime - unijeti prezime korisnika
3. Osobni ID - unijeti jedinstveni broj za svakog korisnika
4. Bilješke - unijeti specifične bilješke vezane za korisnika
5. Vrijeme aktivacije/isteka -  unijeti vremenski period početka i kraja valjanosti identifikacijskih kôdova za pristup lokaciji
6. Tvrtka - odabrati tvrtku
7. Odjel - odabrati odjel
8. Dodaj - pritiskom na tipku dodaj, korisnik je kreiran te mu je nakon toga moguće dodijeliti identifikacijske kodove

 

2. Kreiranje identifikacijskih kodova

Dodjela identifikacijskih kodova omogućena je nakon kreiranja novog korisnika pristupa. Svakom korisniku moguće je dodijeliti maksimalno četiri identifikacijska koda.

Postoje dvije vrste identifikacijskog koda:

- Kod kartice
- Kod PIN-a

 

2.1 Kreiranje koda kartice

Podaci za dodjelu identifikacijskih kodova nalaze se na desnoj strani u trenutno otvorenom prozoru za kreiranje korisnika. Za detaljnije informacije o tome kako saznati kod kartice koji se želi registrirati u aplikaciji pogledati članak Kod kartice.

 

kreiranje_PIN-ajpg.jpg

 

  1. Tip - u padajućem izborniku odabrati tip Kartica
  2. Pristupni ID - unijeti identifikacijski kod
  3. Potvrdi - potvrditi identifikacijski kod
  4. Otkaži - poništiti identifikacijski kod
  5. Spremi - spremiti postavke

 

2.2 Kreiranje PIN-a

 Identifikacijski kod u formatu PIN-a korisniku se može dodijeliti na dva načina:

- Ručna dodjela PIN-a
- Pomoću generatora PIN-a

NAPOMENA: Minimalna duljina generiranog PIN-a je 4, a maksimalna 8 znamenki.

 

Kreiranje_PIN-a.jpg

 

1. Tip - u padajućem izborniku odabrati tip PIN
2. U padajućem izborniku odabrati broj znamenaka generiranog identifikacijskog koda
3. Generator PIN-a - odabrati generator PIN-a, nakon čega će se u polju Pristupni ID pojaviti nasumični PIN. Generiranje PIN-a je neograničeno
4. Pristupni ID - ručno unijeti željeni PIN
5. Spremi - spremiti sve postavke

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev