Print Friendly and PDF

Kreiranje novog pristupnika

Pritiskom na alat ADD na alatnoj traci modula kontrole pristupa otvara se prozor za kreiranje novog pristupnika. Pristupnici su osobe kojima dodjeljujemo prava za pristup pojedinom prostoru odnosno lokaciji.

 

1.jpg

 

First name - polje za unos imena pristupnika
Last name - polje za unos prezimena pristupnika
PID (Personal ID) – polje za unos identifikacije za povezivanje sa Third party aplikacijama
Valid from – početni datum valjanosti dodijeljenih identifikacijskih kodova
Valid through – krajnji datum valjanosti dodijeljenih identifikacijskih kodova
Card code – polje za unos identifikacijskih kodova. Svaki korisnik može imati najviše 4 koda.
Identifikacijski kod može biti kod beskontaktne kartice ili PIN identifikacijskog tipkala.

 

NAPOMENA:
Prije unosa kartice ili PIN-a moraju se unijeti traženi podaci na lijevoj strani prozora i
pritisnuti tipka CREATE.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev