Kreiranje novog pristupnika

Pritiskom na alat ADD na alatnoj traci modula kontrole pristupa otvara se prozor za kreiranje novog pristupnika. Pristupnici su osobe kojima dodjeljujemo prava za pristup pojedinom prostoru odnosno lokaciji.

1_KreiranjeNovogPristupnika.png

First name - polje za unos imena pristupnika

Last name - polje za unos prezimena pristupnika

PID (Personal ID) – polje za unos identifikacije za povezivanje sa Third party aplikacijama

Valid from – početni datum valjanosti dodijeljenih identifikacijskih kodova

Valid through – krajnji datum valjanosti dodijeljenih identifikacijskih kodova

Card code – polje za unos identifikacijskih kodova. Svaki korisnik može imati najviše 4 koda.
Identifikacijski kod može biti kod beskontaktne kartice ili PIN identifikacijskog tipkala.

Napomena:

Prije unosa kartice ili PIN-a moraju se unijeti traženi podaci na lijevoj strani prozora i
pritisnuti tipka CREATE.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev