Periferni uređaji

Pritiskom na ikonu za prikaz perifernih uređaja mceclip3.png prikazati će se svi periferni uređaji pridruženi izabranoj lokaciji. Periferni uređaji prikazani su u karticama čije informacije ovise o tipu perifernog uređaja.

 1. Na alatnoj traci nalazi se :

 • 3.jpg - tipka back koja služi za povratak na početnu stranicu Lokacije
 • 2.jpg - Prikaz broja perifernih uređaja (4) koji nadziru operativne uvjete na lokaciji (C17)
 • 1.jpg - tipka filter omogućava filtriranje perifernih uređaja prema tipu

2. Na radnoj površini nalaze se kartice sa podacima o perifernim uređajima. Svaka kartica sadrži simbol, naziv i stanje perifernog uređaja koji predstavlja.
3. Ukoliko se radi o analognom senzoru kao što su temperatura i vlaga prikazana je trenutno izmjerena vrijednost (27.51°C), a ukoliko se radi o digitalnom detektoru prikazano je trenutno stanje (No Smoke). Podaci u zelenoj boji označavaju redovno operativno stanje periferije dok će za alarmirano stanje vrijednosti odnosno stanje periferije biti prikazano crveno.

 

1.jpg

 

4. Kartice koje imaju mogućnost širenja i prikaza dodanih podataka imaju narančastu oznaku na dnu kartice.
5. Na karticama analognih senzora (temperature i vlage) prikazan je graf mjerenja u zadnjih 24 sata.

 

2.jpg

 

6. Kartica kontrole pristupa (kartica za simbolom lokota) prikazuje tipke za prednju i stražnju bravu ormara (Front Lock = Prednja brava, Back Lock = Stražnja brava) te stanje prednjih, stražnjih lijevih i desnih bočnih vrata ormara.
7. Sivom bojom su prikazani periferni uređaji koji su onemogućeni (ukoliko je ormar montiran do stražnjeg zida ili je bočno naslonjen na drugi ormar periferni uređaji nisu montirani).
8. Pritiskom na ikonu lokota  moguće je otključati bravu.

 

3.jpg

 

9. Nakon pritiska na tipku za otključavanje pojaviti će se prozor na kojem sa Yes ili No morate potvrditi želite li zaista otključati ormar.

 

4.jpg

 

10. Povlačenjem kartica ulijevo pojaviti će se, ovisno o tipu perifernog uređaja prikazanog u kartici, dodatni alati Graph, Events i Details. Digitalni detektori kao što su voda, dim i brava nemaju opciju prikaza u formatu grafa.

 

5.jpg

 

11. Povlačenjem kartica udesno pojaviti će se tipka za označavanje kartica kao Omiljene (engl. Favorites) kako bi brže mogli pronaći kartice koje se češće koriste.

 

6.jpg

 

DODATNI ALATI

Graph (Grafikon) – otvara grafički prikaz analognih vrijednosti temperature i vlage:

1. Izbor perioda prikaza Dan (24 Hours), Tjedan (7 Days) i Mjesec (30 Days).
2. Na grafu su prikazane postavljene gornja (High Threshold – crvena linija) i donja (Low Threshold – plava linija) granica alarma.
3. Pritiskom na bilo koju točku grafa otvoriti će se prozor sa detaljima Datum, Vrijeme i Vrijednost izabrane točke.
4. Pritiskom na X zatvara se graf i vraća na prikaz kartica.

 

7.jpg

 

Events (Događaji) – Pritiskom na ikonu Events otvoriti će se svi zapisi događaja izabranog perifernog uređja (opisano na primjeru lokacija).

 

8.jpg

 

Details (Detalji) – Pritiskom na ikonu Details otvoriti će se detaljne informacije o izabranom perifernom uređaju:

 • Name - Naziv perifernog uređaja
 • Location - lokacija kojoj je periferni uređaj pridružen
 • Status - Status perifernog uređaja ima dva stanja Enabled i Disabled
 • Device - uređaj na koji je periferni uređaj fizički priključen
 • Value - trenutna izmjerena vrijednost
 • Low threshold - donja postavljena granica
 • High threshold - gornja postavljena granica
 • Hysteresis alarm step - vrijednost koraka histereze
 • Average value - Prosječna vrijednost mjerenja

 

9.jpg

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev