Poslovne jedinice

Business Units funkcionalnost omogućuje selektivno ograničavanje nadzora nad lokacijama Supracontrol Enterprise sustava. Pomoću Business Units-a moguće je definirati grupu korisnika aplikacije te im omogućiti nadzor samo nad određenim lokacijama odnosno nad dijelom Supracontrol infrastrukture. Svaki Business Units može biti povezan sa neograničenim brojem lokacija i neograničenim brojem korisnika.

Poslovne_jedinice1.jpg

1. Nakon prijave u Supracontrol Enterprise aplikaciju, potrebno je pritisnuti tipku Settings kako bi se u bočnom panelu prikazao modul Business Units. Tipka Settings koja služi za ulaz u postavke aplikacije nalazi se u glavnom izborniku.

2. Prikaz kreiranih Business Units-a omogućen je pritiskom na modul Bussines Units u bočnom panelu.

3. Na radnoj površini vidljiv je tablični prikaz kreiranih Business Units-a sa definiranim parametrima:

  • Name – Naziv organizacijske jedinice
  • Users - Broj korisnika za određenu organizacijsku jedinicu
  • Locations - Broj lokacija vezanih za određenu orgaizacijsku jedinicu
  • Description - Opis određene organizacijske jedinice

Selektiranje organizacijske jedinice moguće je označavanjem kvadrata pokraj naziva istog. Selekcija se manifestira pojavom kvačica unutar označenog kvadrata.

4. Na alatnoj traci nalaze se alati čija je svrha manipulacija novih ili postojećih Busniess Units-a:

mceclip0.png Alat za editiranje odabrane organizacijske jedinice.

mceclip1.png Alat za brisanje odabrane organizacijske jedinice.

mceclip2.png Alat koji omogućuje otvaranje prikaza tablice sa opccijama izbora informacija koje će se prikazivati u tablici, rasporeda kolona te širina kolona.

mceclip3.png Alat za dodavanje nove organizacijske jedinice.

 

DODAVANJE NOVE ORGANIZACIJSKE JEDINICE I KORISNIKA

-Kartica Profile

Poslovne_jedinice2.jpg

1. U kartici profile, novu organizacijsku jedinicu treba definirati parametrima:

  • Ime organizacijske jedinice
  • Opis organizacijske jedinice
  • Lokacija organizacijske jedinice

2. U polju Name potrebno je upisati naziv organizacijske jedinice, a u polju Description opis istog.

3. U prikazu svih lokacija organizacijskih jedinica potrebno je oznčiti pripadajuću lokaciju ili više njih gdje će nova organizacijska jedinica biti vidljiva u sustavu.

4. Nakon upisanih svih potebnih podataka za dodavanje nove ogranizacijske jedinice vrlo je važno spremiti promjene pritiskom na tipku Save.

 

-Kartica Users

Poslovne_jedinice3.jpg

1. Za dodavanje novog korisnika treba selektirati karticu Users.

2. Pritiskom na tipku ADD (Dodati)u novom prozoru otvara se tablica svih korisnika. Kako bi novi korisnik bio dodan treba ga selektirati pritiskom na prazan kvadrat pokraj imena korisnika te u donjem desnom kutu stisnuti tipku ADD

3. Kako bi dodavanje korisnika bilo uspjšno izvedeno vrlo je važno spremiti promjene pritiskom na tipku  Save

 

NAPOMENA:

Za uređivanje željenih područnih ureda i njihovih korisnika postupci i prikaz opcija su jednaki kao i kod dodavanje područnih ureda odnosno korisnika.

Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev