Print Friendly and PDF

Dodavanje prava i korisnika u grupe

Nakon što je kreirana grupa pristupnika, potrebno joj je dodati prava pristupa i pridružiti korisnike.

1. Dodavanje prava za grupe pristupnika

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Kontrola pristupa (eng. Access)
2. Na alatnoj traci odabrati ala Open groups, nakon čega se otvara novi prozor

 

AccessUsers1_1.jpg

 

3. Alat open groups sastoji se od tri glavne kartice. Prilikom pokretanja alata početna postavka je prikaz kartice General.
4. U kartici General  potrebno je označiti grupu kojoj se žele dodijeliti prava. Označavanje se manifestira pojavom sivog pravokutnika na grupi.
5. Za dodjelu prava grupi potrebno je promijeniti karticu u Dozvole (eng. Permissions)

 

AccessUsers.jpg

 

6.  Kartica Dozvole (eng. Permissions)
7. Za odabranu grupu potrebno je odabrati lokaciju ili podlokaciju kojoj će korisnici te grupe imati pravo pristupa. Na ovom primjeru odabrane su podlokacije C18 i C11. Ukoliko se označi lokacija Zona C, automatski su označene sve podlokacije unutar nje sa pravom pristupa. Moguće je odabrati više lokacija ili podlokacija
8. Opcija Schedules (Raspored) nudi padajući izbornik sa odabirom vremenskog trajanja prava pristupa.

  • Always - početna postavka u kojoj prava traju Uvijek (eng. Always)
  • Schedules - trajanje prava prema rasporedu napravljenom u opciji Raspored (eng. Schedule)

9. Spremiti promjene pritiskom na tipku Save. Promjene postaju aktulane tek nakon spremanja postavki

 

2. Dodavanje korisnika u grupe pristupnika

Da bi se mogao dodati željeni korisnik u grupu prvo treba pratiti upute za kreiranje novog pristupnika.

 

AccessUser2.jpg

 

1. U alatu Open groups potrebno je odabrati karticu Korinici (eng. Users)
2. Tabelarni prikaz korisnika koji su već pridruženi grupi. Ukoliko je tablica prazna grupi nije dodan nijedan korisnik.
3. Pritisnuti tipku ADD za dodavanje korisnika u grupu, nakon čega se otvara novi prozor

 

AccessUser03.jpg

 

4. Potrebno je označiti korisnika kojeg se želi dodati u grupu. Označavanje se manifestira pojavom kvačice unutar kvadrata pokraj imena korisnika
5. Spremiti promjene pritiskom na tipku Save. Korisnik je dodan u grupu tek nakon spremljenih promjena

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev