Print Friendly and PDF

Kreiranje organizacijske jedinice i korisnika

Organizacijske jedinice omogućavaju grupi korisnika aplikacije nadzor nad određenim lokacijama. Svaka organizacijska jedinica može imati neograničen broj lokacija i korisnika.
Prozor za kreiranje novih organizacijskh jedinica sastoji se od dvije kartice:

  • Profil (eng. Profile)
  • Korisnici (eng. Users)

 

1.png

 

1. U glavnom izborniku odabrati modul Postavke (eng. Settings)
2. U bočnom panelu u grupi System odabrati opciju Organizacijske jedinice (eng. Bussiness units)
3. Ukoliko postoje kreirane organizacijske jedinice vidljive su u tabelarnom prikazu na radnoj površini
4. Na altnoj traci odabrati tipku NEW za kreiranje nove organizacijske jedinice, nakon čega se otvara novi prozor

 

2.png

 

5. Name - upisati naziv organizacijske jedinica
6. Description - upisati opis organizacijske jedinice
7. Locations - označiti lokaciju kojoj će organizacijska jedinica pripadati
8. Save - spremiti promjene. Organizacijska jedinica je kreirana tek nakon spremljenih promjena
9. Users - kartica Korisnici (eng. Users) služi za dodavanje korisnika u oragnizacijske jedinica

 

3.png

 

10. Radna površina je prazna što znači da nijedan korisnik nije pridružen organizacijskoj jedinici
11. Odabrati tipku Dodaj (eng. ADD) za dodavanje korisnika u organizacijsku jedinicu

 

org_jedinice_3.jpg

 

12. Prikazan je tabelarni prikaz korisnika. Potrebno je označiti korisnika pritiskom na prazan kvadrat pokraj imena korisnika nakon čega se pojavljuje kvačica što znači da je korisnik označen.
13. Pritisnuti tipku ADD za dodavanje korisnika u organizacijsku jedinicu

 

org_jedinice_4.jpg

 

14. U tabelarnom prikazu korisnika u kartici Users vidljiv je korisnik koji je dodan u organizacijsku jedinicu
15. Spremiti promjene pritiskom na tipku Save. Korisnik je dodan u organizacijsku jedinicu tek nakon spremljenih promjena.

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev