PLD01-B - Detektor pada napona

Print Friendly and PDF

1. Sadržaj paketa

 

 

 

1. Supracontrol PLD01-B detektor pada napona javne električne mreže
2. Kabel za spajanje detektora na BUS priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera (RJ45 spojni kabel duljine 2 metra)
3. Dvostrano ljepljiva naljepnica 3M

NAPOMENA: Za montažu detektora na vertikalne vodilice ICT ormar moguće je koristiti nosač detektora Supracontrol BR-SEN01.

 

2. Montaža detektora

Korak 1. Odvojiti zaštitnu foliju sa jedne strane dvostrano ljepljive naljepnice i zalijepiti ju na stražnju stranu detektora

Korak 2. Odvojiti zaštitnu foliju sa dvostrano ljepljive naljepnice

Korak 3. Zalijepiti senzor na željenu poziciju

Korak 4. Spojite vodiče faza i nula izmjeničnog napona između dvije točke koje želite nadzirati na priključke redne stezaljke sa oznakom AC POWER. Treći vodič uzemljenje (žuto/zeleni vodič) ne treba se konektirati.

- Faza (oznaka L - smeđi vodič)
- N
ula (oznaka N - plavi vodič)

OPREZ: Vodiči javne električne mreže mogu biti pod visokim naponom. Spajanje takvih vodiča smije obavljati samo kvalificirano osoblje. Nestručno rukovanje može dovesti do pogibije ili ozbiljne ozljede. Svakako se preporuča provjera prisutnosti napona pomoću ispitivača napona kako bi se uvjerili da napon nije prisutan za vrijeme spajanja vodiča.

 

NAPOMENA:

1. Maksimalni presjek vodiča kojeg je moguće priključiti na rednu stezaljku je 2.5mm2
2. Spajanje vodiča faze i nule na redne stezaljke AC POWER konektora je međusobno zamjenjivo
3. U slučaju montaže senzora direktno na zid uz pomoć proširenja u dnu kućišta preporuča se korištenje vijka 3.5 x 30mm sa upuštenom glavom i tiple 5 x 25mm
4. Nakon spajanja vodiča na redne stezaljke preporuča se izoliranje redne stezaljke na poziciji vijaka i ulaza vodiča

 

Korak 5. Koristeći RJ45 spojni kabel povežite BUS priključak na detektoru sa BUS priključkom na Supracontrol BC/DC/RC kontroleru

 

 

3. Provjera rada

 1. Nakon spajanja detektora na priključak Supracontrol BC/DC/RC kontrolera LED indikator detektora izmjenjivati će crveno i zeleno svijetlo u kojem periodu detektor ostvaruje komunikaciju sa kontrolerom.

2. Nakon kraćeg perioda uspostave komunikacije LED indikator svijetliti će zeleno ili crveno ovisno o tome da li je napon mreže pristun ili nije. Zelena boja LED indikatora označava da je napon prisutan dok crvena boja LED indikatora označava napon nije prisutan.

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev