Konfiguracija kontrolera - Supracontrol Cloud

Print Friendly and PDF

1. Tehnički zahtjevi za pristup Supracontrol Cloud-u

 

Br Usluga Port
1 Komunikacija s kontrolerima TCP 8888, HTTPS 443

2

Komunikacija s kamerama TCP 554, HTTP 8899
3 Firmware nadogradnja UDP 69
4 NTP poslužitelj* UDP 123
5 Video streaming TCP 8085
6 Web aplikacija HTTP(S) 8080, HTTP 80
7 Mobilna aplikacija HTTP(S) 8080

 

NAPOMENA:

*Ukoliko ne postoji lokalni NTP poslužitelj verzije NTPv4.

 

2. Spajanje na web konzolu

Za promjenu mrežnih i drugih postavki kontrolera potrebno je pristupiti web konzoli. Zadana IP adresa Supracontrol kontrolera je 192.168.0.3.

1. Spojiti Ethernet sučelja računala i Supracontrol kontrolera RJ45 spojnim kabelom (kontroler mora biti spojen na napajanje)

2. Podesiti mrežne postavke Ethernet sučelja računala na mrežu 192.168.0.x (npr. 192.168.0.10, Subnet mask 255.255.255.0)

3. Otvoriti internet preglednik i upisati adresu http://192.168.0.3. Otvoriti će se forma za unos korisničkog imena i lozinke. Zadano korisničko ime i lozinka je admin

 

3. Konfiguracija kontrolera

 

Korak 1. Postavljanje točnog vremena i datuma 

1.jpg

 

U bočnom panelu pod opcijom General potrebno je podesiti točno vrijeme i datum. Ukoliko podaci nisu točni neće biti moguće ostvariti sigurnu TLS1.2 konekciju koja je potrebna za razmjenu podataka sa Supracontrol serverom.

1. Enable manual time settings - označiti opciju za ručno podešavanje vremena i datuma
2. Set to current time - odabrati kako bi postavili sadašnji datum i vrijeme
3. Save - spremiti unesene postavke

 

2.jpg

 

4. Enable manual time settings - ukinuti oznakuopcije ručnog podešavanja datuma i vremena
5. Save - spremiti postavke

 

Korak 2. Postavljanje IP adrese Supracontrol cloud servera

3.jpg

 

1. On-premise server - u padajućem izborniku odabrati opciju On-premise Server
2. Server IP - upisati IP adresu Supracontrol Cloud -a 185.98.12.208
3. Save - spremiti postavke

Nakon spremljenih postavki uređaj će se resetirati te započeti komunikaciju sa zadanim serverom za 5 sekundi. LED indikator treperi zelenom i narančastom bojom što znači da pokušava uspostaviti komunikaciju sa serverom.

 

4.Mrežne postavke kontrolera

 

1. Ručno postavljanje mrežnih postavki 

5.jpg

 

1. Use DHCP - isključiti opciju Use DHCP
2. IP address - upisati IP adresu kontrolera
3. Subnet mask - upisati subnet masku 
4. Default gateway - upisati zadani gateway
5. Primary DNS - upisati adresu primarnog DNS servera
6. Secondary DNS - upisati adresu sekundarnog DNS servera
upisati8. Save - Spremiti postavke

 

2. Podešavanje DHCP Client opcije

Mrežne postavke mogu biti automatski dodijeljenje korištenjem DHCP (Dynamic Host Client Protocol) protokola. 

 

4.jpg

 

1. Use DHCP - omogućiti korištenje DHCP protokola za automatsko dodijeljivanje mrežnim postavki
2. Primary DNS -upisati adresu primarnog DNS servera
3. Secondary DNS - upisati adresu sekundarnog DNS servera
4. NTP server - upisati adresu NTP servera
5. Save - Spremiti postavke 

 

Napomena: NTP (Network Time Protocol) služi za sinkronizaciju vremena kontrolera sa vremenom servera. Točno vrijeme preduvjet je za ostvarenje sigurne TLS1.2 mrežne komunikacije.

U opciji spajanja kontrolera na Supracontrol Cloud platformu preko internet mreže moguće je koristiti bilo koji od ponuđenih NTP servera na internetu (mora koristiti minimalno NTPv3 prema RFC 1305).
Lista NTP servera u Europi: https://www.pool.ntp.org/zone/europe.

 

 

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev