Konfiguracija kamere

Print Friendly and PDF

Prije dodavanja kamere u Supracontrol Enterprise aplikaciju istu je potrebno konfigurirati. Prilikom konfiguracije kamere važno je postaviti vrijeme na kameri, omogućiti ONVIF Protocol, kreirati ONVIF korisnika s ulogom administratora i postaviti mrežne postavke (IP adresa, Subnet maska, Gateway).

Kako bi se kamera mogla konfigururati treba se spojiti na nju putem web sučelja.

Default-na IP adresa kamere je : 192.168.1.64. Ovisno o modelu kamere na njeno web sučelje moguće se spojiti putem jednog od sljedećih linkova:

- http://192.168.1.64
- https://192.168.1.64

 

1. Vrijeme

Nakon spajanja na web sučelje kamere, odabrati karticu Configuration.

 

2.jpg

 

1. System settings - u bočnom panelu odabrati System settings
2. Time settings - odabrati karticu Time settings za postavljanje vremena kamere
3. Time zone - u padajućem izborniku odabrati vremensku zonu
4. NTP - NTP podesiti na IP adresu servera na kojem prethodno instaliran NTP. NTP port je 123, a interval sinkroniziranja vremena staviti na dva sata.

NAPOMENA: U slučaju da NTP nije instaliran na serveru, potrebno je privremeno ručno postaviti vrijeme na sljedeći način:

5. Manual Time Sync - odabrati za ručno postavljanje vremena
6.  Sync with your computer  - odabrati za synikornizaciju vremena na kameri sa vašim računalom
7. Save - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

RAČUNANJE LJETNOG I ZIMSKOG VREMENA:

 

3.jpg

 

1. DST - odabrati karticu naziva DST
2. Enable DST - označiti kvadrat za podešavanje postavki DST-a. Ako je Enterprise sustav postavljen u zemlji gdje postoji DST, na stranici https://www.timeanddate.com/worldclock/croatia/zagreb provjeriti kada počinje i završava DST. Unijeti potrebne podatke u postavkama.
3. Save - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

2. Onvif protokol

Kako bi Supracontrol Enterprise aplikacija mogla komunicirati sa kamerom potrebno je omogućiti ONVIF protokol, te kreirati korisnika s administratorskim ovlastima.

 

4.jpg

 

1. Network - u bočnom panelu odabrati Network
2. Advanced settings - odabrati napredne postavke
3. Integration protocol - odabrati karticu Intergartion protocol
4. Enable ONVIF - označiti kvadrat kako bi se omogućio ONVIF protokol
5. ADD - odabrati tipku ADD za kreiranje ONVIF korisnika, nakon čega se otvara prozor za kreiranje korisnika

 

5.jpg

 

6. User Name - unijeti korisničko ime ONVIF korisnika
7. Password - unijeti lozinku ONVIF korisnika
8. Confirm - ponovno unijeti lozinku
9. Level - odabrati korisnika s administratorskim pravima
10. OK - spremanje postavki

NAPOMENA: Prilikom dodavanja kamere u Supracontrol Enterprise aplikaciju, potrebno je upisati korisničko ime i lozinku ONVIF korisnika.

 

6.jpg

 

11. Prikaz kreiranog ONVIF korisnika
12. Save - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremanja.

 

3. Mrežne postavke kamere

U mrežnim postavkama treba definirati IP adresu, Subnet masku i Gateway ili uključiti DHCP za dinamičko dodjeljivanje mrežnih postavki.

 

7.jpg

 

1. Basic settings - u bočnom panelu odabrati osnovne postavke
2. DHCP - uključiti DHCP za dinamičku dodjelu mrežnih postavki
3. IP Address - unijeti IP adresu kamere
4. Subnet Mask - unijeti Subnet masku kamere
5. Default Gateway - unijeti Gateway kamere
6. Save - spremanje postavki. Postavke postaju aktualne tek nakon spremljenih postavki

 

 

 

 

    Application version:
  • 3.0.0
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev