Tipovi autentifikacije

Print Friendly and PDF

Supracontrol sustav omogućava višestruku autentifikaciju za pristup na lokaciju. Omogućavanje i postavke višestruke autentifikacije definira se u postavkama čitača kartica (za detaljnije upute pogledati Postavke perifernih uređaja).

Moguće je podesiti tri vrste autenifikacije:

- Provjera identiteta pomoću jednog ID-a - autentifikacija pomoću jednog identifikatora (kartica ili PIN)
- Višefaktorska - autenifikacija jedne osobe pomoću dva ID-a, moguće je kombinacija PIN-a i kartice ili PIN-a/kartice i SMS poruke.
- Višestranačka provjera autentičnosti - autentifikacija se obavlja tako da osoba koja želi ući na lokacija se autentificira sa svojim ID-em (Klijent), a druga osoba sa svojim identifikatorom pušta prvu osobu na lokaciju (Vlasnik)

 

1. Provjera identiteta pomoću jednog ID-a

Postavka Provjera identiteta pomoću jednog ID-a je zadana postavka Supracontrol čitača kartica. Jednostruka identifikacija omogućava pristupnom korisniku, ukoliko ima prava pristupa na lokaciju, ulazak sa PIN-om ili karticom.

 

1.jpg

 

1. Odabrati Modul uređaji
2. Označiti kontroler na koji je spojen čitač kartica kojem se želi postaviti Provjera identiteta pomoću jednog ID-a
3. Odabrati karticu Periferije

 

2.jpg

 

4. Označiti periferiju čitač kartica (eng. Reader)
5. Odabrati alat Postavke senzora čitača koji e nalazi na alatnoj traci, nakon čega se otvara prozor sa postavkam čitača kartica
6. Tip autentifikacije - zadana postavka je Provjera identiteta pomoću jednog ID-a

 

2. Višefaktorska autentifikacija

Višefaktorska autentifikacija omogućava pristup na lokacija pomoću dva tip ID-a. Moguće kombinacije identifikatora su:

- Kartica - Kartica
- PIN - PIN
- PIN - Kartica
- Kartica - PIN
- PIN - SMS
- Kartica - SMS

Odabirom autentifikacija pomoću SMS-a, potrebno je korisniku aplikacije pridružiti telefonski broj. Također treba postaviti SMS postavke u aplikaciji.
Na telefonski broj dolazi SMS poruka sa jednokratnim PIN-om za ulazak na lokaciju.

Za postavke višestruke autentifikacije pratiti korake kao i kod Provjera identiteta pomoću jednog ID-a.

 

3.jpg

 

1. U padajućem izborniku odabrati Višefaktorsku autentifikaciju, nakon čega se prikazuju polja za odabir tipa autentifikacije.

 

4.jpg

 

2. Odaberite prvi tip autentifikacije - odabrati između PIN-a ili kartice
3. Odaberite drugi tip autentifikacije - odabrati između PIN-a, kartice ili SMS-a

NAPOMENA: Prilikom autentifikacije važno je pratiti redoslijed postavljenih ID-a, u suprotnom će pristup biti odbijen. Kod odabira SMS-a, ako korisnika nema dodan telefonski broj u aplikaciji, prvi identifikator će biti odbijen.

 

3. Višestranačka provjera autentifikacija

Kod višestranačke provjere autentičnosti važno je naglasiti da korisnici moraju biti dodani u grupe pristupnika. U postavkama višestranačke provjere autentičnosti definira se grupa koja traži zahtjev za pristup lokaciji (Grupa klijenata) i grupa koja omogućava pristup na lokaciju (Grupa vlasnika). Obje grupe moraju imati prava na iste lokacije. 

Prije postavljanja višestranačke provjere treba kreirati grupe pristupnika. Za detaljnije informacije pogledati članak Kreiranje grupe.

Za postavke višestranačke provjere autentičnosti pratiti korake kao i kod Provjera identiteta pomoću jednog ID-a.

 

5.jpg

 

1. U padajućem izborniku odabrati Višestranačku provjeru autentičnosti, nakon čega se prikazuju polja za odabir grupa klijent i grupa vlasnika.

 

6.jpg

 

2. Grupa klijenata - u padajućem izborniku odabrati unaprijed kreiranu grupu. Pristupni korisnici dodani u tu grupu moraju se prvi identificirati, tj tražiti zahtjev za pristup na lokaciju
3. Grupa vlasnika - u padajućem izborniku odabrati unaprijed kreiranu grupu. Pristupni korisnici dodani u tu grupu identificiraju se nakon klijenta te ga puštaju na lokaciju (Vlasnik).

 

 

NAPOMENA: Kod višefaktorske i višestranačke autentifikacije, nakon odobrenog prvog ID-a, na čitaču kartica će naizmjenično svijetliti crvena i zelena boja, što znači da se čeka drugi ID. 

 

 

 

 

 

    Application version:
Imate li još pitanja? Predaj zahtjev